Home

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 11 december 2019, aanvang 20.00 uur. Wederom wordt deze gehouden op de inmiddels vaste lokatie in zalencentrum De Voorhof. Een ieder is van harte welkom.


Agenda.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen 12 december 2018
4. Ingekomen en uitgaande post
5. Jaarverslagen en financiële zaken
5.1 Verslag van de secretaris
5.2 Verslag van de penningmeester
5.3 Vaststelling van de begroting
5.4 Kascontrolecommissie ( Dhr. Dingemanse + Dhr. Geluk + reserve Dhr. Klomp )
5.5 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend is de voorzitter, dhr Booij, en weer herkiesbaar. Indien de leden één of meer kandidaten wensen voor te dragen, kunnen zij dit schriftelijk, met de handtekeningen van ten minste 10 leden, tot 1 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Voordracht door Dhr. F. Schmidt van de Stichting Geschiedschrijving Dronten
10. Sluiting

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2019 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat