Home

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 12 december 2018, aanvang 20.00 uur, wordt de algemene ledenvergadering gehouden in Kerk- en Zalencentrum "De Voorhof" aan de Akkerhof.

AGENDA 12 december 2018, 20.00 uur

1.   Opening
2.   Mededelingen
3.   Verslag ALV 13 december 2017
4.   Ingekomen en Uitgaande post
      Email / brieven nieuwe verhuur en opzeggingen
5.   Jaarverslagen en financiële zaken
5.1 Verslag van de secretaris
5.2 Verslag van de penningmeester
5.3 Vaststelling begroting
5.4 Vaststelling tuinhuur
5.5 Kascontrolecommissie dhr. Tijssen en mevr. Timmerman en als reserve
      dhr. Dingemanse
5.6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
5.7 Tuinkeuringscommissie – verslag toelichting B. Klomp
6.   Bestuursverkiezing
      Aftredend zijn Tijn Bouw, penningmeester en herkiesbaar + Chris Aarsen AB lid        en herkiesbaar. Indien de leden één of meer tegen kandidaten wensen voor te 
      dragen, dan kunnen zij dit schriftelijk, met de handtekeningen van tenminste 10
      leden tot 1 uur voor de aanvang van de vergadering zich aanmelden bij de
      voorzitter.
7.   Privacy wetgeving ..... wat betekent dat voor onze vereniging ? 
8.   Rondvraag
9.   Sluiting
10. Pauze
11. De huidige mechanisatie in de landbouw, een film van ongeveer 30 minuten.
12. Gezellig samenzijn en napraten.

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Sybit | Software op Maat © 2018 Volkstuinvereniging Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat